PRZEDMIOT ANALIZ I ROZWAŻAŃ

Przedmiotem analiz i rozważań zawartych w niniej­szym rozdziale będzie przede wszystkim taternictwo w ostatnim z wymienionych znaczeń tego słowa. Zainteresowanie folklorem góralskim i Tatrami roz­winęło się w Polsce w drugiej połowie XIX w. i wią­zało się przede wszystkim z działalnością Tytusa Cha­łubińskiego, który jako profesor Szkoły Głównej War­szawskiej po przemianowaniu jej na uniwersytet z ro­syjskim językiem wykładowym zrezygnował z pracy pedagogicznej i- udając- się w 1873 r. do Zakopanego „odkopał” je jako miejscowość uzdrowiskową, wypo­czynkową i turystyczną. Wielki miłośnik Tatr i ludu góralskiego, prowadził Chałubiński studia o charakte­rze etnograficznym.

Witaj na moim serwisie dla sportowców! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia! Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)