Kategoria: Nauka, kultura, sport

Imprezy biegowe w Polsce stają się coraz bardziej popularne

Bieganie jest jedną z najbardziej chętnie uprawianych rodzajów aktywności fizycznej. By biegać nie potrzeba wcześniejszego większego przygotowania, ani specjalnego sprzętu. Biegać zazwyczaj może każdy. Bieganie wchodzi także do stylu życia wielu osób, przez co tak często widzi się je w

Co dają ćwiczenia dla kobiet w ciąży Wrocław

Taka aktywność jest wskazana głównie przez wzgląd na liczne zalety zdrowotne dla samej kobiety. Niektóre panie ulegają stereotypom skłaniającym przyszłe matki do chuchania i dmuchania na siebie przez całe dziewięć miesięcy. Owszem, warto o siebie dbać, a nawet należy to

Puchary na zamówienie

W naszym kraju organizowanych jest tysiące turniejów, w których zawodnicy starają się zawalczyć o zdobycie podium. Każdy sportowiec, nie ważne, czy młody, czy starszy w pewnym momencie swojej sportowej drogi chce się sprawdzić i zobaczyć na jakim jest poziomie, w

Dlaczego internetowy sklep rowerowy jest coraz popularniejszy?

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób wybiera internetowy sklep rowerowy. Jest to jednak całkowicie zrozumiałe. Wszystko dlatego, że można w nim robić zakupy za nieco niższe kwoty, niż w standardowych sklepach stacjonarnych. Dla

Nie tylko plan treningowy dla kobiet

Odchudzanie powinno obejmować przede wszystkim dbanie o swoje zdrowie. Z uwagi na to ostatnie należy bardzo rozważnie podchodzić do restrykcyjnych diet oraz katorżniczych treningów. Kluczowe znaczenie będzie tu mieć holistyczne podejście i wdrażanie kolejnych zasad zdrowego trybu życia. A te

PRZEDMIOT ANALIZ I ROZWAŻAŃ

Przedmiotem analiz i rozważań zawartych w niniej­szym rozdziale będzie przede wszystkim taternictwo w ostatnim z wymienionych znaczeń tego słowa. Zainteresowanie folklorem góralskim i Tatrami roz­winęło się w Polsce w drugiej połowie XIX w. i wią­zało się przede wszystkim z działalnością Tytusa

JEDEN Z PIERWSZYCH

Był też jednym z pierwszych tater­ników w turystyczno-sportowym znaczeniu tego słowa. Wespół z Chałubińskim działali: Feliks Pławicki, Wa- lery Eliasz, Franciszek Biesiadecki, Leopold Swierz i Jan Gwalbert Pawlikowski. Wielu spośród nich odby­wało wędrówki w Tatrach, zyskując sobie w pierwszych latach;XX

TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE

Działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od- zarania towarzyszyła refleksja teoretyczna oraz dążność do tworzenia ideologii. Wiązało się to zapewne z fak­tem, iż w kręgu ludzi zainteresowanych Tatrami zna­lazło się wielu naukowców, literatów, ludzi sztuki i pu­blicystów. Prowadzono więc badania geologiczne, przy­rodnicze

OCENY I PRÓBY SYNTEZY

Spośród ocen i prób syntezy ideologii taternickiej, jakie powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, najbardziej pełna i najbardziej wnikliwa wydaje się ta, której na łamach „Taternika” dokonał J. A. Szczepań­ski. Według niego, w rozwoju ideologii taternickiej można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy, którego

BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW

Bowiem w grę wchodzi bezpieczeństwo tu­rystów i potrzeba budzenia aspiracji alpinistycznych. Preferując, tę drogę rozwoju ruchu turystycznego, po­woływano się na „potrzebę życiową” oraz usankcjono­wany już przed wojną precedens, kiedy to zatrudniano odpłatnie przewodników-górali w Ochotniczym Po­gotowiu Ratunkowym i do prowadzenia

RÓŻNICE MIĘDZY OKRESAMI

Reasumując,- różnice między pierwszym i-drugim okresem (lub raczej modelem) w rozwoju taternictwa i   ideologii: taternickiej — zdaniem Szczepańskiego,’tym razem zdecydowanego już zwolennika i ideologia „ta­ternictwa sportowego” — są następujące:  Główny ideolog taternictwa przedwojennego, M. ‚ Karłowicz głosił ideał turystyki tatrzańskiej uprawianej dla

MODEL SPORTOWY

Czło­wiek był prochem w porównaniu z majestatem przy­rody. W taternictwie sportowym zaś nastąpiło wyrów-‚ nanie sił przyrody i człowieka. Przyjęto dewizę, że człowiek może i powinien opanować góry . za pomocą środków technicznych. W okresie drugim nastąpiło bankructwo metafizyki tatrzańskiej. Człowiek

Z OPÓŹNIENIEM

Ogólnie mówiąc „z romantycznego samotnictwa prze­szło taternictwo do nowoczesnej sportowości. Z opóź­nieniem wywołanym przede wszystkim odrębnością    izolacją taternictwa-w czasie i przestrzeni, dokonało się jednak w Polsce współczesnej.przezwyciężenie ro­mantyzmu” .   Zarysowane teoretyczne założenia taternictwa usiłowaliśmy podjąć i sprawdzić wstępnie na

TEORETYCZNE INSPIRACJE

Narodziny polskiego taternictwa i marynistyki jako ruchu intelektualnego i społeczno-turystycznego wiążą się nierozerwalnie z biografią Mariusza Zaruskiego a przede wszystkim z jego działalnością społeczną. Dzia­łalności tej towarzyszyła żywa refleksja teoretyczna: o-ambicjach filozoficznych i ideologicznych, a najbar­dziej istotna i trwała jej część